سالک حقيقت

سر مستی ما مردم هشيار ندانند

                انکار کنان شيوه اين کار ندانند

درصومعه سجاده نشينان مجازی

                  سوز دل  الوده  خمار ندانند

انان که بماندند پس پرده پندار

                 احوال سرا پرده اسرار ندانند

ياران که شبی فرقت ياران نکشيدند

                 اندوه شبان  من  بی يار ندانند

بی يار چه گويم بودم روی به ديوار

                 تا مدعيان از پس  ديوار ندانند

سوز جگر بلبل و دلتنگی غنچه

                برطرف چمن جزگل وگلزارندانند

جمعی که بدين درد گرفتار نگشتند

                درمان  دل  خسته  عطار ندانند

 

عطار شاعری است فيلسوف و عارفی است شاعر. صرفنظر از غزلياتش که اين کمترين روزی تمام  در دريای مواج و متلاطم و بی کرانه ان غواصی نمودم تا شعری را برای بزرگداشت مقام او برگزينم ؛ در مثنويها يش عميق ترين مسائل فلسفی و کلامی به نحوی ظريف و هنر مندانه بيان شده است. سخنان حکيمانه وی چه در صورت و چه در معنی بيان حکمت و تصوف ايرانی در دوره اسلامی از يک سو و ايينه تمام نمای ذوق و ادب فارسی از سوی ديگر است.

منطق الطير که زيرکانه مراحل سلوک از مرحله طلب يعنی نخستين منزل تا اخرين قدم که فقر وفناست را به تصوير می کشد طريق اشنايی من با عطار بود. با مرغان همداستان شدم به راهنمايی هدهد برای رسيدن به کوه قاف و گزينش سيمرغ به پادشاهی وعذرها از مرغان شنيدم و حکايتها از هدهد که مرغان را به يگانگی فرا می خواند تا همدل و همرنگ راه سلوک پيش گيرند و چه زيبا مرغان گويای زبان استعداد و ظهورمرتبه و مقام هر يک از روندگان طريق حقيقت بودند.

بزرگ می داريم عطار نيشابوری را که امروز نيز اشعارش از پس سالها راهنمای عاشقان دل اگاه و پويندگان طريق حقيقت است.

/ 93 نظر / 11 بازدید
نمایش نظرات قبلی
رسا

با یک دنیا عشق لینک شدی.

همايون

باور نمی کنم شب بارانی تو را این گونه خیس حسرت و حیرانی تو را به روز شدم

علي ...

سلام آتوساي عزيز ... به هر حال ماكه نمك خورده ايم عزيز ... ممنونم از لطفت ... رواق منظر چشم من آشيانه توست قدم نما وفرود آ كه خانه خانه توست ...

علي ...

ببخشيد : كرم نما وفورآ كه خانه خانه توست ... سه شد

علی

سلام این فال پیش از این که یه فال باشه یه نوع بازی شیر و پلنگ و رباه همشون یه گزینه هستن و نماد خشونت پس گزینه دوم وسوم ؟؟؟ گزینه دوم یه انتخاب که فقط خدا رو انتخاب کردن گزینه سوم ای ماه که نماد عاشقان چطور بود خوشت اومد؟

صادق

اون دفعه که با نظرات گل کاشتی واقعا ممنونم...ببینم این دفعه چی کار میکنی همین الان اپیددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم بدو بیا