ايران
ساعت ٩:۳۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۱ اسفند ،۱۳۸٥ 

وطن يعنی همه اب و همه خاک

وطن يعنی همه عشق وهمه پاک

به گاه شيرخواری گاهواره

به دوردرد پيری عين چاره

وطن يعنی پدر؛ مادر؛ نياکان

به خون و خاک بستن عهد و پيمان

وطن يعنی هويت ؛ اصل ؛ ريشه

سراغاز و سرانجام و هميشه

 

ستيغ و صخره و دريا و هامون

ارس ؛ زاينده رود ؛ اروند ؛ کارون

وطن يعنی سرای ترک با فارس

وطن يعنی خليج تا ابد فارس

وطن يعنی دودست از جان کشيدن

به تنگستان و دشتستان رسيدن

زمين شستن ز استبداد و از کين

به خون گرم در گرمابه فين

 

وطن يعنی اذان عشق گفتن

وطن يعنی غبار از عشق رفتن

وطن يعنی هدف ؛ يعنی شهامت

وطن يعنی شرف ؛ يعنی شهادت

وطن يعنی گذشته ؛ حال ؛ فردا

تمام سهم يک ملت ز دنيا

وطن يعنی چه اباد و چه ويران

وطن يعنی همين جا يعنی......

ايران

ای کوير تو بهشت جان من  //  عشق جاويدان من ايران من


کلمات کلیدی: